Postanowienia ogólne

§ 1

Sklep Internetowy działający pod adresem www.zenimed.pl prowadzony jest przez Fadi Zeyni prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą ZENI MED Fadi Zeyni, ul. Żytnia 15 lok. 11, 01-014 Warszawa, NIP 5270163565, REGON 011310108, adres poczty elektronicznej: info@zenimed.pl

§ 2

 1. Sklep umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu, jedynie dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą.

 2. Publikowane dane techniczne pomimo dołożenia wszelkich starań mogą zawierać uchybienia lub błędy, które nie mogą być jednak podstawą do roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z właścicielem sklepu.

 3. Zdjęcia produktów są poglądowe i mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu danego produktu. Nie zmienia to ich właściwości i nie może być podstawą do ewentualnych roszczeń.

§ 3

 1. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT (są cenami brutto).

 2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca od chwili złożenia przez klienta zamówienia

 3. Właściciel sklepu internetowego zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie sklepu internetowego, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu internetowego bądź wprowadzania w nich zmian.

 4. W przypadku zakupu przez Klienta towaru na który wprowadzona jest błędna cena, przez obsługę sklepu internetowego bądź błąd serwera Klient zostanie poinformowany o tym fakcie na podany przez Klienta przy zamówieniu adres e-mail lub faksem na podany przez Klienta przy zamówieniu numer faksu, a zamówienie zostanie anulowane.

§ 4

Znaki towarowe należą do ich właścicieli i prezentowane są na stronach sklepu wyłącznie w

celach informacyjnych.

Zamówienia

§ 5

Zamówienia są przyjmowane na stronie www sklepu internetowego www.zenimed.pl po wypełnieniu znajdującego się na tejże stronie formularza zamówienia.

§ 6

 1. Po złożeniu zamówienia w ciągu godziny Klient otrzymuje na adres e-mail podany przez Klienta przy zamówieniu lub faksem na podany przez Klienta przy zamówieniu numer faksu potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie to zawiera istotne elementy zamówienia oraz numer zamówienia.

 2. Zamówienia realizowane są w kolejności ich przyjęcia i dostępności towarów.

 3. Właściciel sklepu zastrzega sobie możliwość zablokowania dostępu (czasowego lub bezterminowego) do sklepu internetowego, bez uprzedniego powiadomienia Klienta oraz jednostronnego odstąpienia od realizacji złożonego zamówienia przez Klienta, w przypadku gdy Klient:

a. nienależycie wywiązują się z zobowiązań wobec właściciela sklepu,

b. próbuje dokonywać czynności niezgodnych z obowiązującym prawem,

c. udostępniają swój Identyfikator i/lub Hasło osobom trzecim, niezatrudnionym w podmiocie gospodarczym, który w/w Identyfikator i/lub Hasło otrzymał,

d. wykorzystują zdobyte przez stronę internetowa sklepu informacje do celów niezgodnych z obowiązującym prawem, zasadami wolnej konkurencji lub etyki.

§ 7

Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT.

§ 8

Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu lub anulować zamówienie do momentu otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

§ 9

Zamówienia przyjęte do realizacji nie mogą być anulowane.


§ 10

Koszty przesyłki zamówionego towaru ponosi Klient.

§ 11

 1. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Klienta formularza zamówienia, udostępnionego na stronie www sklepu internetowego.

 2. Właściciel sklepu internetowego zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub częściowo wypełnionych formularzy zamówienia.

 3. Właściciel sklepu internetowego zastrzega sobie również prawo odrzucenia zamówienia złożonego przez osobę lub podmiot nie będący przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą.

 4. Właściciel sklepu internetowego zastrzega sobie również prawo odrzucenia zamówienia w przypadku nie dokonania przez Klienta przelewu za zakupiony towar w należytej wysokości lub należytym terminie na konto bankowe właściciela sklepu internetowego.

§ 12

 1. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, właściciel sklepu internetowego zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia. Klient zostanie poinformowany o tym fakcie na podany przez Klienta przy zamówieniu adres e-mail lub telefonicznie na podany przez Klienta przy zamówieniu numer telefonu.

 2. W przypadku wskazanym w ust. 1 niniejszego paragrafu Klient po otrzymaniu w/w informacji podejmuje decyzje o sposobie realizacji zamówienia tj. o częściowej realizacji, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia.

 3. Klient zobowiązany jest dokonać czynności wskazanej w ust. 2 niniejszego paragrafu w przeciągu 24 godzin od otrzymania informacji o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. W przypadku nie dotrzymania tegoż terminu przez Klienta prawo wyboru sposobu realizacji zamówienia przechodzi na właściciela sklepu internetowego.

§ 13

 1. Zakupione przez Klienta towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień.

 2. W przypadku Klientów zarejestrowanych na stronie www sklepu internetowego zamówiony towar będzie dostarczony na adres Klienta podany przy rejestracji.

 3. W przypadku gdy Klient zarejestrowany na stronie www sklepu internetowego zażyczy sobie dostawy zamówionego towaru na adres inny niż podany przy rejestracji, zobowiązany jest o tym poinformować właściciela sklepu internetowego przy składany zamówienia.


§ 14

 1. Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy zamówionego towaru , tj.:

- osobiście,

- przesyłką kurierską,

- przesyłką pocztową.

 1. O wyborze sposobu dostawy Klient informuje Właściciela sklepu internetowego przy złożeniu zamówienia.

§ 15

 1. Zamówienie złożone do godziny 14.00 są realizowane tego samego dnia tj. właściciel sklepu internetowego podejmuje czynności zmierzających do dokonania dostawy zgodnie z wyborem Klienta.

 2. Zamówienia złożone po godzinie 14.00 są realizowane następnego dnia tj. właściciel sklepu internetowego podejmuje czynności zmierzających do dokonania dostawy zgodnie z wyborem Klienta.

 3. Właściciel sklepu internetowego nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie zaistniałe w wyniku działania lub zaniechania firmy kurierskiej lub polskiego operatora pocztowego.


Płatność

§ 16

 1. Klient zarejestrowany może wybrać następujące formy płatności za zamówiony towar:

- przelewem bankowym na konto właściciela sklepu internetowego przed podjęciem czynności zmierzających do dokonania dostawy zgodnie z wyborem Klienta. Dane i numer konta podane są podczas składania zamówienia oraz można je odczytać w statusie zleceń, jak również na stronie www sklepu internetowego. W tytule przelewu Klient zobowiązany jest do wskazania numeru zamówienia, które opłaca.

- za pobraniem - zamawiający płaci podczas odbioru przesyłki.

- przy odbiorze osobistym - zamawiający płaci podczas odbioru towaru w sklepie stacjonarnym.

 1. Dłuższy termin płatności przelewem bankowym dla stałych klientów zarejestrowanych na stronie www sklepu internetowego możliwy jest do ustalenia po konsultacji Klienta z właścicielem sklepu internetowego.

 2. Właścicielowi sklepu internetowego należy się pełne wynagrodzenie jeżeli zamówienie zostało złożone przez osobę nieuprawnioną do korzystania konta Klienta zarejestrowanego na stronie www sklepu internetowego.

 3. Klient niezarejestrowany dokonuje płatności za zamówione towary przy odbiorze przesyłki.

 4. W przypadku płatności przelewem, warunkiem podjęciem czynności zmierzających do dokonania dostawy zgodnie z wyborem Klienta jest zaksięgowanie pieniędzy na koncie właściciela sklepu internetowego.

Gwarancje, reklamacje i zwroty


§ 17

 1. Towary oferowane w sklepie internetowym są objęte gwarancją producenta.

 2. Strony zgodnie wyłączają odpowiedzialność właściciela sklepu internetowego z tytułu rękojmi.

§ 18

 1. Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest dowód zakupu oraz karta gwarancyjna, jeśli dany towar takową posiada, z uwzględnieniem postanowień ust. 2 niniejszego paragrafu.

 2. Przy odbiorze przesyłki Klient winien sprawdzić czy dostarczony produkt jest fabrycznie zapakowany, czy nie jest uszkodzony i czy przesyłka nie ma braków ilościowych. Opisane wady będą uwzględniane tylko na podstawie protokołu reklamacyjnego (oświadczenia) spisanego i potwierdzonego przez doręczyciela poczty lub kuriera. Brak protokołu lub oświadczenia pozbawia Klienta prawa do reklamacji. O zaistniałej wadzie produktu Klient winien niezwłocznie zawiadomić właściciela sklepu internetowego droga e-mailową lub telefoniczną oraz przesłać właścicielowi sklepu internetowego w/w protokół (oświadczenie).

Postanowienia końcowe

§ 19

 1. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia.

 2. Umowy zawierane strony internetowej sklepu zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu. Zmieniony Regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, tj. Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i Klient nie wypowiedział umowy o charakterze ciągłym w terminie 7 dni od dnia powiadomienia. Zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

 4. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu okaże się nieważne w całości lub w części, pozostałe postanowienia pozostają w mocy, Strony zaś zobowiązują się na wniosek którejkolwiek z nich do zastąpienia nieważnych postanowień postanowieniami, których moc prawna i skutek ekonomiczny są najbardziej zbliżone do postanowień zastępowanych.

§ 20

Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających związanych ze stosowaniem niniejszego regulaminu jest sąd właściwy według siedziby właściciela sklepu internetowego.

§ 21

 1. Dane osobowe i teleadresowe Klienta będą wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji zamówienia i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

 2. Właściciel sklepu internetowego zobowiązuje się do ochrony posiadanych danych osobowych Klientów zgodnie z polityką prywatności.

§ 22

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu internetowego. 

§ 23

Regulamin jest dostępny na stronie www sklepu internetowego oraz na każde żądanie Klienta.